adenium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adenium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adenium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adenium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adenium

    one species: succulent shrub or tree of tropical Africa and Arabia

    Synonyms: genus Adenium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).