activex documents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activex documents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activex documents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activex documents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activex documents

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tài liệu ActiveX