actinopod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinopod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinopod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinopod.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinopod

    protozoa having stiff rodlike radiating pseudopods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).