acid-resisting alloy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-resisting alloy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-resisting alloy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-resisting alloy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-resisting alloy

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hợp kim chịu axit