achromia parasitica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromia parasitica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromia parasitica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromia parasitica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromia parasitica

    * kỹ thuật

    y học:

    lang beng