achromatize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatize.

Từ điển Anh Việt

 • achromatize

  /ə'kroumətaiz/

  * ngoại động từ

  (vật lý) làm tiêu sắc

  làm thành không màu, làm thành không sắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • achromatize

  * kỹ thuật

  làm tiêu sắc

  vật lý:

  acrom hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • achromatize

  remove color from

  achromatize the lenses

  Synonyms: achromatise