accreting agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accreting agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accreting agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accreting agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accreting agent

    * kinh tế

    tác nhân hoạt hóa