accoutred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accoutred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accoutred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accoutred.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accoutred

  Similar:

  accouter: provide with military equipment

  Synonyms: accoutre

  accoutered: provided with necessary articles of equipment for a specialized purpose (especially military)

  troops accoutered for battle

  properly accoutered for the trip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).