accommodating transactions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accommodating transactions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accommodating transactions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accommodating transactions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accommodating transactions

    * kinh tế

    các giao dịch để cân bằng