accessing procedure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessing procedure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessing procedure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessing procedure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessing procedure

    * kinh tế

    thủ tục truy cập