acanthurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acanthurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acanthurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acanthurus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acanthurus

    type genus of the Acanthuridae: doctorfishes

    Synonyms: genus Acanthurus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).