acanthosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acanthosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acanthosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acanthosis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acanthosis

    an abnormal but benign thickening of the prickle-cell layer of the skin (as in psoriasis)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).