acanthoscelides obtectus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acanthoscelides obtectus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acanthoscelides obtectus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acanthoscelides obtectus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acanthoscelides obtectus

    Similar:

    bean weevil: larvae live in and feed on growing or stored beans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).