acanthocereus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acanthocereus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acanthocereus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acanthocereus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acanthocereus

    mostly trailing cacti having nocturnal white flowers; tropical America and Caribbean region

    Synonyms: genus Acanthocereus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).