academy of television arts and sciences nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

academy of television arts and sciences nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm academy of television arts and sciences giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của academy of television arts and sciences.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • academy of television arts and sciences

    an academy that gives annual awards for outstanding achievements in television

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).