abulic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abulic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abulic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abulic.

Từ điển Anh Việt

  • abulic

    xem abulia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abulic

    suffering from abulia; showing abnormal inability to act or make decisions

    Synonyms: aboulic