abulia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abulia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abulia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abulia.

Từ điển Anh Việt

 • abulia

  /ə'bauliə/ (abulia) /ə'bu:ljə/

  * danh từ

  (y học) chứng mất ý chí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abulia

  * kỹ thuật

  y học:

  sự mất ý chí, nghị lực (thường là một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abulia

  a loss of will power

  Synonyms: aboulia