abukir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abukir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abukir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abukir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abukir

    a bay on the Mediterranean Sea in northern Egypt

    Synonyms: Abukir Bay

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).