abp (actual block processor) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abp (actual block processor) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abp (actual block processor) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abp (actual block processor).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abp (actual block processor)

    * kỹ thuật

    bộ xử lý khối thực