aborted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aborted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aborted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aborted.

Từ điển Anh Việt

  • aborted

    /ə'bɔ:tid/

    * tính từ

    bị sẩy (thai)

    (sinh vật học) không phát triển, thui