abnegate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abnegate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abnegate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abnegate.

Từ điển Anh Việt

 • abnegate

  /'æbnigeit/

  * ngoại động từ

  nhịn (cái gì)

  bỏ (đạo)

  từ bỏ (quyền lợi...); từ chối không nhận (đặc quyền...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abnegate

  surrender (power or a position)

  The King abnegated his power to the ministers

  deny or renounce

  They abnegated their gods

  Similar:

  deny: deny oneself (something); restrain, especially from indulging in some pleasure

  She denied herself wine and spirits