abeyance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abeyance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abeyance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abeyance.

Từ điển Anh Việt

 • abeyance

  /ə'beiəns/

  * danh từ

  sự đọng lại

  work in abeyance: công việc còn đọng lại

  sự đình chỉ, sự hoãn lại, sự tạm thời không áp dụng (đạo luật...)

  to be in abeyance; to fall into abeyance: bị đình chỉ, bị hoãn lại, tạm thời không được áp dụng

  (pháp lý) tình trạng tạm thời không có người nhận; tình trạng tạm thời vô chủ

  lands in abeyance: đất vô thừa nhận, đất vô chủ

  tình trạng trống, tình trạng khuyết (một chức vị)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abeyance

  temporary cessation or suspension

  Synonyms: suspension