abettal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abettal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abettal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abettal.

Từ điển Anh Việt

  • abettal

    /ə'betmənt/ (abettal) /ə'betəl/

    * danh từ

    sự xúi bẩy, sự xúi giục, sự khích

    sự tiếp tay

Từ điển Anh Anh - Wordnet