aberdeen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aberdeen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aberdeen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aberdeen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aberdeen

    a town in western Washington

    a town in northeastern South Dakota

    a town in northeastern Maryland

    a city in northeastern Scotland on the North Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).