abdomino - anterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abdomino - anterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abdomino - anterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abdomino - anterior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abdomino - anterior

    * kỹ thuật

    y học:

    bụng trước (chỉ thai nhi)