a-weighted decibel (db(a)) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-weighted decibel (db(a)) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-weighted decibel (db(a)) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-weighted decibel (db(a)).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-weighted decibel (db(a))

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đêxibel thang độ A (dB(A))