a-ok nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-ok nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-ok giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-ok.

Từ điển Anh Việt

  • a-ok

    * tính từ

    giống như OK nhấn mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • a-ok

    in perfect condition or order

    Synonyms: a-okay