tthấy rõ trong Tiếng Anh là gì?

tthấy rõ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tthấy rõ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tthấy rõ

    * ttừ

    apprehensible