thoăn thoắt trong Tiếng Anh là gì?

thoăn thoắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thoăn thoắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • thoăn thoắt

  * phó từ at first glance; in a flash; as a lighting

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • thoăn thoắt

  * adv

  in a flash; as a lighting

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • thoăn thoắt

  in a flash, as a lighting