tềnh toàng trong Tiếng Anh là gì?

tềnh toàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tềnh toàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tềnh toàng

    neglected

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tềnh toàng

    neglected