nhoé trong Tiếng Anh là gì?

nhoé trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhoé sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhoé

    sudden scream

    bị giẫm vào chân, kêu nhoé lên to utter a sudden scream when having one foot trodden on

    nhoe nhoé (láy, ý tăng)

    kêu nhoe nhoé to utter a sudden shrill scream