nhựt trong Tiếng Anh là gì?

nhựt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhựt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhựt

    (địa phương) cũng như nhật

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhựt

    (địa phương) như nhật (trong các tổ hợp)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Nhựt

    Japan