nhợ trong Tiếng Anh là gì?

nhợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhợ

  string, fine cord, rope; (cũng nói lợ) sweet, weetish; cũng như nhờ nhợ (láy, ý giảm)

  canh cho đường nhờ nhợ thế nào ấy the soup with sugar added to it tasted unpleasantly sweetish

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhợ

  * noun

  String, fine cord

  * adj

  (cũng nói lợ) Sweetish

  nhờ nhợ (láy,ý giảm)

  Canh cho đường nhờ nhợ thế nào ấy: The soup with sugar added to it tasted unpleasantly sweetish

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhợ

  rope, string, fine cord; sweetish