nhời trong Tiếng Anh là gì?

nhời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhời

    (địa phương) cũng như lời

    nghe nhời bố mẹ to obey one's parents' word

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhời

    (địa phương) như lời

    Nghe nhời bố mẹ: To obey one's parents' word