nhúi trong Tiếng Anh là gì?

nhúi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhúi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhúi

    (địa phương) như giúi

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhúi

    (địa phương) như giúi