nhò trong Tiếng Anh là gì?

nhò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhò

    peep