ngoắng trong Tiếng Anh là gì?

ngoắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngoắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngoắng

    như ngoằng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngoắng

    như ngoằng