ngoáp trong Tiếng Anh là gì?

ngoáp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngoáp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngoáp

    gape (for air, said of fish)

    con cá chưa chết, còn ngoáp the fish was not yet dead and was gaping

    open one's mouth

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngoáp

    gape (for air, said of fish), open one’s mouth