ngợ trong Tiếng Anh là gì?

ngợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngợ

  xem ngờ ngợ

  be not quite certain, be still doubtful

  ngờ ngợ (láy, ý giảm) to be still rather doubtful, to remenber vaguely

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngợ

  Be not quite certain, be still doubtful

  Ngờ ngợ (láy, ý giảm): To be still rather doubtful, to remenber vaguely

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngợ

  be not quite certain, be still doubtful