ngộp trong Tiếng Anh là gì?

ngộp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngộp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngộp

    xem bí hơi

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngộp

    to be stifled, asphyxiated