nỡm trong Tiếng Anh là gì?

nỡm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nỡm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nỡm

  monkey

  nỡm, chỉ nghịch tinh! what a monkey! always up to mischief!

  play pranks, prank

  đồ nỡm! playful/frolicsome fellow; (of children naughty/mischievous boy)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nỡm

  Monkey

  Nỡm, chỉ nghịch tinh!: What a monkey! Always up to mischief!

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nỡm

  monkey