nố trong Tiếng Anh là gì?

nố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nố

  amount, sum

  một nố nợ a sum owed, a debt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nố

  Amount, sum

  Một nố nợ: A sum owed, a debt

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nố

  amount, sum