nầy trong Tiếng Anh là gì?

nầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nầy

    xem này

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nầy

    this, this kind of