trong Tiếng Anh là gì?

nè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • (địa phương) như này

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • (địa phương) như này