trong Tiếng Anh là gì?

nà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • silk strech (on a river bank)

  trồng ngô ở nà to grow maize on a silk stretch

  (địa phương) well!

  đâu nà? well, where?

  let's, let

  ta đi nà let's go

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • Silk strech (on a river bank)

  Trồng ngô ở nà: To grow maize on a silk stretch.

  (địa phương) Well!

  Đâu nà?: Well, where?

  Let's, let

  Ta đi nào: Let's go