ổng trong Tiếng Anh là gì?

ổng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổng

    xem ông ấy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổng

    he