trong Tiếng Anh là gì?

ị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng.

Từ điển Việt Anh

  • * dtừ

    (lóng) to go to stool

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • * verb

    (lóng) to go to stool

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • to defecate, crap, poop, shit