đuỗn trong Tiếng Anh là gì?

đuỗn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đuỗn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đuỗn

    mặt đuỗn ra; wear (have) a blank expression (a blank face)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đuỗn

    Mặt đuỗn ra

    Wear (have) a blank expression (a blank face)