đềnh đoàng trong Tiếng Anh là gì?

đềnh đoàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đềnh đoàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đềnh đoàng

    như đuềnh đoàng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đềnh đoàng

    như ddue^`nh đoàng