đưỡn trong Tiếng Anh là gì?

đưỡn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đưỡn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đưỡn

    straight and stiff

    cái gậy dài đưỡn a long straight and stiff stick

    đườn đưỡn (láy, ý tăng)